Canvi de MAC de les targetes de xarxa a Lenny

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Reassignar eth0 després de un canvi de targeta de xarxa

Si canviem la targeta de xarxa (per exemple en canviar els discos d'un ordinador a un altre exactament igual) ens trobem que Lenny assigna a la nova targeta de xarxa un nou eth (per exemple, eth1, en lloc de l'antiga eth0) i la configuració de xarxa no és correcta.

El que hem de fer és editar el fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. En aquest fitxer trobarem línies de la forma

   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e0:cb:4e:4c:74:9b", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

Hem de trobar la referència a eth0, comentar-la, localitzar la línia de eth1, i canviar eth1 per eth0. Fet!!

Canvi de MAC amb macchanger

Una altra opció és utilitzar el programa macchanger, que es troba als dipòsits de Debian Lenny.

Una vegada instal·lat el programa hem de crear un fitxer executable a /etc/network/if-pre-up.d/macchange amb el contingut

   #!/bin/sh
   if [ ! -x /usr/bin/macchanger ]; then
     exit 0
     fi
   /usr/bin/macchanger -m 68:69:69:69:69:03 eth0