Un exemple pràctic

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Quin és l'avantatge d'utilitzar un PIC? Veiem un exemple d'utilització, molt senzill, però que ens permetrà un primer contacte amb l'entorn de treball amb aquests components.

Suposem que volem fer un llum intermitent, per exemple un LED que s'encengui i s'apagui cada segon. Fa uns anys ens caldria un circuit amb transistors que amb la càrrega i descàrrega d'un condensador controlés el LED. O bé utilitzar un circuit integrat 555 configurat en mode astable. En els dos casos ens caldria calcular les constants de temps RC per consignar els temps d'intermitència. També és cert que avui en dia comptem amb LEDs que són intermitents, però amb uns temps prefixats pel fabricant.

Nosaltres podem dissenyar aquest projecte amb el nostre PIC amb pocs i ràpids passos:

  • Primer definiríem a quines sortides connectem els nostres actuadors, en el nostre cas el nostre LED. El podríem, connectar, per exemple, a la sortida pin1. Una vegada definida la connexió, podríem muntar el circuit, que ha d'incloure la interfície de programació (un connector jack estèreo i dues resistències) i l'alimentació (3 piles de 1,5V).
  • Després dissenyaríem a l'ordinador el circuit de control, en diagrama de flux o en BASIC. En el nostre cas un programa BASIC molt senzill ens farà el servei:
' LED intermitent

inici:	high 2
	wait 1
	low 2
	wait 1
	goto inici
  • Finalment carreguem el programa en el PIC i comprovem el seu funcionament. Si trobem qualsevol problema, podem modificar el programa i enviar la nova versió al PIC.

Si treballem amb protoboards per simplificar la connexió dels components, en pocs minuts tindrem el nostre circuit en funcionament, especialment cert si utilitzem qualsevol de les plaques de desenvolupament disponibles, que inclouen el PIC i la interfície de programació. Algunes d'elles, com la AXE092, fins i tot inclouen diferents components estàndard com ara LEDs, brunzidors, LDR, polsador, de forma que aquesta part de connexió es redueix a escollir els components connectats configurant la placa amb uns interruptors DIP.

Si volem fer un circuit imprès, trigarem una mica més, depenent de la tècnica utilitzada (circuit de prototips, tècniques fotogràfiques, fressat ...) De totes maneres, és molt recomanable primer fer les proves amb una protoboard i després, una vegada vista la viabilitat del disseny, passar a un disseny optimitzat del PCB.


Tornar a l'índex